Erasmus+

Tudi "sam" bi se rad igral

S projektom Erasmus+ KA1 »Tudi SAM bi se rad igral » razvijamo nove načine inkluzivnega poučevanja. V preteklem letu smo v enoti Pedenjcarstvo odprli specializiran oddelek za otroke z avtistično motnjo(SOOAM). S tem smo bili postavljeni pred izziv oblikovanja inkluzivnega okolja vrtca, ki upošteva potrebe vseh otrok in omogoča učenje drug ob drugem. Že v preteklem letu smo v vrtcu razvijali nove oblike dela in sodelovanja SOOAM z rednimi oddelki. Z odobrenim projektom pa smo sedaj pridobili še finančna sredstva, ki nam bodo omogočila izobraževanja in obiske vzgojno izobraževalnih institucij v Evropi. Z novimi znanji in uspešno prakso tujine želimo obogatiti in tudi formalno dopolniti izobraževalni sistem za otroke z avtistično motnjo, ter za otroke s posebnimi potrebami vključene v redne programe vrtca. Primere dobrih praks vrtca, ki bodo nastajale v dvoletnem projektu, bomo predstavili strokovni javnosti in v brošuri.

Koordinatorica: Vesna Nemec

 

Europe is ALL-INclusive

Projekt, ki naj bi se končal predvidoma v  preteklem šolskem letu, smo zaradi koronavirusa podaljšali še za eno šolsko leto. Tako bo projekt namesto dve leti, trajal tri leta. V Erasmus+ projektu, sodelujemo z Grčijo, Hrvaško, Španijo in Dansko. Projekt z naslovom “Europe is ALL-inclusive” vključuje otroke starosti od 3-14 let, torej otroke vrtčevskega in osnovno šolskega obdobja. Projekt temelji na izvedbi dejavnosti, ki so prilagojene otrokom ne glede na njihove kognitivne, telesne ali socialne zmožnosti in poudarja področje gibanja in umetnosti. Velik pomen projekta je mreženje socialnih kontaktov otrok različnih narodnosti in sprejemanje različnosti. Za realizacijo zastavljenih ciljev bomo vpeljevali modernejše pedagoške in psihološke pristope, ter drugo strokovno znanje, ki podpira individuum otroka. Vse partnerske države bomo z otroki izvedle mobilnost. Gostili bomo otroke iz hrvaškega vrtca, obisk bomo vrnili s skupino otrok iz našega vrtca.

Koordinatorica: Maja Kiš

 logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg

L.I.F.E. Love! Improve! Feel! Educate!

Vrtec Pedenjped bo v dve leti trajajočem Erasmus + projektu (2020/2022) koordinatorski vrtec v sodelovanju s šestimi partnerskimi organizacijami. Sodelovali bosta dve organizaciji iz Slovenije (vrtec Pedenjped in vrtec Litija) in po ena organizacija iz Italije, Španije, Norveške in Češke. S projektom z naslovom L.I.F.E. Love! Improve! Feel! Educate!, bomo uresničevali zadane cilje naše projektne naloge, ki temelji na socialno emocionalnem učenju otrok in zaposlenih. Menimo, da vzgojne vsebine s področja socialno emocionalnega učenja pomembno vplivajo na klimo in odnose v oddelkih vrtca ali šole. Tudi OECD izpostavlja socialno emocionalno učenje kot izmed pomembnih načel v šolstvu, ki mu je treba nameniti več pozornosti. Tako bomo v projektu spoznavali sebe, naše interese, močna področja, razvijali odnosne spretnosti, komunikacijske veščine, se pogovarjali o odnosu ljudi do živali, spoznavali terapevtsko vlogo živali, opredeljevali čustva, samouravnavali lastna čustva, spoznavali tehnike sproščanja in vpliv narave na naša čustva ter spoznavali umetnost kot obliko izražanja čustev. 

Koordinatorica: Maja kiš

 

Izdelki v okviru projekta