Pravice staršev in otrok 

Vrtec je ustanova, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.
V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki.

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ali telesno in duševno konstitucijo. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.

Zagotavljanje enakih možnosti ni uresničljivo brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočati organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, sprejemanja odločitev in avtonomne presoje. Otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico:

 • do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum),
 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
 • do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec,
 • do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku,
 • do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

In imajo obveznosti.

PLAČILA OSKRBNIN

V skladu z 32. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se pravica do znižanega plačila za vrtec uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni center za socialno delo. Starši naj vlogo na CSD pošljejo v mesecu pred vstopom otroka v vrtec (npr. otrok bo začel obiskovati vrtec v mesecu septembru, vlogo oddate v mesecu avgustu; če otrok prične obiskovati vrtec med šolskim letom, npr. v mesecu  maju, vlogo oddate v mesecu aprilu).

Vloge se po zakonu oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko (elektronska oddaja vloge prek portala e-uprava). Za pridobitev pravice do znižanega in oproščenega plačila morajo starši pravočasno sporočiti spremembe na pristojni Center za socialno delo (vstop drugega ali naslednjih otrok). V nasprotnem primeru bo vrtec obračunal 77 % cene programa. Kadar sta v vrtec vključena dva otroka, ima drugi otrok 100 % subvencijo ministrstva. Tretji in nadaljnji otroci so upravičeni do 100 % subvencije ministrstva tudi kadar prvi in drugi otrok več ne obiskujeta vrtca. Vlogo starši oddajo samo prvič. Naslednjič CSD izda odločbo za vrtec po uradni dolžnosti. 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca(in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), image.png
vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
Starši plačujejo za redni program z računom, ki ga prejmejo v otrokovem oddelku.
V primeru dvomesečne zamude plačila za dolgovani znesek, vrtec vloži izvršilni predlog na sodišče. 
Stroške obogatitvenih programov, ki jih izvajajo vzgojiteljice
(stroške izletov, gledaliških predstav, vstopnin, ogledov, določena vzgojna sredstva in material ipd.),
plačajo starši skupaj z računom za redni program.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do devete ure,
vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
Celodnevni program traja do 9 ur, zato naj otroci ne bodo dlje v vrtcu.

 

PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK

 • Starši se v informativnem kotičku za starše seznanijo z vsebino Pravilnika o varnosti otrok.
 • Otrok sme prihajati v vrtec in odhajati iz vrtca le v spremstvu odraslih. Le izjemoma je lahko spremljevalec brat ali sestra, vendar ne mlajši od 10 let.
 • Iz vrtca ga smejo odpeljati le starši, druge polnoletne osebe pa le v izjemnih primerih, s pisnim pooblastilom staršev.
 • Prihod in odhod otroka morajo starši javiti vzgojnemu osebju.
 • Obleka in obutev naj otroku ne bo le v okras! Omogoča naj varnost, sproščenost, udobje in dobro počutje.
 • V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok. Dragoceni predmeti oz. nakit na otroku iz varnostnih razlogov v vrtcu niso zaželeni.
 • Otrok lahko po dogovoru v skupino prinese tudi svoje igrače, vendar vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje.

BOLEZEN ALI POŠKODBA OTROKA

Starši naj v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu slabo počuti in ogroža zdravje drugih otrok. V primeru bolezni starši seznanijo vrtec o vrsti otrokovega obolenja.

Starši so dolžni posredovati otrokovi vzgojiteljici podatke o tem, kje so dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu (naslov, telefonska številka v službi ali doma), da jih lahko obvestimo: ob pojavu bolezni ali poškodbe otroka (če ima povišano telesno temperaturo, če so vidni bolezenski znaki, če bruha, ima bolečine, drisko, v primeru, ko je vedenje otroka nenavadno – npr. krči, nezavest in drugo), ob vsakršnem potrebnem operativnem ali drugem nujnem zdravniškem posegu.